Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, huiswerkbegeleiding, of de groepsindeling. Veelal is dit een beslissing van het team en/of de directeur van de school. De MR kan hierover advies geven.

Ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, de schoolgids en het schoolplan worden voor advies neergelegd bij de MR.
Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directie is adviserend lid van de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een school heeft ook een schoolbestuur.  Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. De GMR bestaat uit 8 personen: 4 leerkrachten en 4 ouders.
Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad naar voren gebracht worden. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.
Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt u  invloed uitoefenen op de gang van zaken op school en binnen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree Overflakkee (Sopogo).

 Het verschil met andere raden?

Veel scholen kennen ook een leerlingenraad, een ouderraad, of andere raden met soortgelijke namen. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, de medezeggenschapsraden wel.
De MR controleert de financiën (begroting en jaarrekening) en vertegenwoordigt ons in de Vrienden van Sopogo.

 Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De samenstelling van de medezeggenschapsraad bestaat in het basisonderwijs uit ouders en personeelsleden.
Overigens, personeelsleden zijn niet alleen onderwijsgevenden. Ook niet-onderwijsgevenden (conciërges, administrateurs) kunnen deel uitmaken van de raad. De verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fifty-fifty.

 Waarover praat de medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).
Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.

Eén keer per jaar brengt brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Op Stellegors doen we dat met een jaarlijkse nieuwsbrief. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Het verslag kan worden opgevraagd bij de school.

Klik hier voor het reglement MR

In de MR van schooljaar 2020-2021 hebben de volgende ouders/verzorgers en leerkrachten zitting:

voorzitter, lid oudergeleding: Jean-Paul Overkleeft
secretaris, lid personeelsgeleding: Diana Hameeteman
lid oudergeleding : Anoukh Bezuijen
lid oudergeleding: Anne van Peperstraten
lid personeelsgeleding: Joke de Visser
lid personeelsgeleding: Susanne de Rek
penningmeester: Petra Veldmeijer
adviserend lid: Linda Kreeft
   
lid GMR Linda de GLopper

 
Vergaderdata:

dinsdag 29  september 2020, 19.00 uur
maandag 7 december 2020, 19.00 uur
maandag 15 februari 2021, 19.00 uur
maandag 12 april 2021, 19.00 uur
maandag 28 juni 2021, 19,00 uur
                         

 Heeft u vragen? U kunt terecht bij een van de leden of mailen naar dit adres: mr@stellegors.nl

 
Met vriendelijke groet,
de leden van de MR